Cito

Wat is Cito?

Sinds enige tijd noemen we alle toetsen die Cito ontwikkelt voor het basis- en speciaal onderwijs samen Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met de toetsen van het LOVS kan de school de ontwikkeling van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs volgen. Er zijn toetsen voor de groepen 1 tot en met 8 en deze vormen een belangrijke bijdrage aan het schooladvies dat door de leerkracht in groep 8 wordt gegeven.

Uitgeverij Boom biedt eveneens een door de Expertgroep PO goedgekeurd leerlingvolgsysteem.

Gebruik van het LeerlingVolgSysteem (LVS)

Naar aanleiding van de resultaten kan een voorspelling worden gedaan naar welk vervolgonderwijs een leerling uiteindelijk zal gaan. Bij de Entreetoets krijgt u een overzicht met een advies voor het type vervolgonderwijs.

Eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 moeten in april een eindtoets maken. Scholen kunnen hiervoor kiezen uit meerdere eindtoetsen, zoals ROUTE 8, Dia-, IEP en AMN. De door de overheid beschikbaar gestelde eindtoets is de Centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets.

Het resultaat van een eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aan zullen sluiten. Het al eerder gegeven schooladvies van de leerkracht is bindend, maar kan in enkele gevallen aangepast worden bij een goed gemaakte eindtoets.

Citotraining

Door training kan het resultaat van de Cito-score verbeterd worden. Daarbij is het streven om op een passend niveau te komen, niet op een hoger niveau dan het kind eigenlijk aan kan.
RT Praktijk Rotterdam verzorgt daarom trainingen waarbij het kind enerzijds bekend wordt gemaakt met de CITO vraagstelling en anderzijds de vaardigheden oefent waar het nog moeite mee heeft. Zo gaat uw kind goed voorbereid de toetsperiode in.