Schooladvies

Het schooladvies wordt door de leerkrachten van groep 8 meestal in december/januari gegeven. Met hun ervaring kunnen zij goed bepalen welk schoolniveau bij uw zoon/dochter past. Niet alleen de cijfers van uw zoon dochter zijn daarbij van belang, maar ook de werkhouding (opletten in de klas, het maken van huiswerk, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen etc.). Vaak wordt daarnaast gebruik gemaakt van de Citogegevens gedurende de schoolloopbaan van een leerling op de basisschool. Daarbij tellen vooral de toetsen van groep (6,) 7 en 8 mee. De Centrale Eindtoets vindt sinds enkele jaren pas laat (april) in het schooljaar plaats, waardoor deze alleen dient als controlemiddel (en kan het schooladvies soms iets hoger uitvallen, maar nooit lager)

RT Praktijk Rotterdam kan een onafhankelijk onderzoek uitvoeren in groep 8 wanneer er vragen zijn over het te geven of gegeven advies. Dit kan op verzoek zijn van scholen of ouders. Wij maken daarbij gebruik van een door COTAN erkend onderzoek; Het Drempelonderzoek

Afbeeldingsresultaat voor drempelonderzoek

Door middel van vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zetten de onderzochte leerlingen zichzelf per onderdeel in een rij. De behaalde scores worden uitgedrukt in een Didactisch Quotient (DQ) waarmee een vergelijking met leerlingen die in dezelfde periode te toets maakten mogelijk wordt. Ook in didactische leeftijdsequivalenten (dle) waarmee de scores vergeleken worden met die van basisschoolleerlingen in de groepen vijf tot en met acht.

In de rapportage van het Drempelonderzoek worden de individuele scores van leerlingen vergeleken met scores van havo/vwo-leerlingen, praktijkschoolleerlingen en leerlingen in de vmbo-leerwegen; (gemengd)theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht, wel of niet met leerwegondersteuning. Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald in een plaatsingsadvies op basis van een “veilige” plek voor de leerling. Een leerling is veilig als ongeveer een kwart van de leerlingen in zijn omgeving minder weten/kunnen. Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor het gehele voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Vanaf augustus 2006 wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de leerwegen havo en vwo. De toets is zo voor alle schoolverlaters bruikbaar. De test richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling.