Rekentoets en taaltoets

Rekentoets

Sinds schooljaar 2013/2014 is de rekentoets een verplicht onderdeel van de meeste opleidingen geworden, al telt deze voorlopig niet mee in de slaag-zakregeling. Toch blijven de rekenlessen gehandhaafd en is het hebben van een goede rekenvaardigheid belangrijk, zowel op school als in het dagelijks leven. Zie voor meer informatie over de rekentoets ook het kopje voortgezet onderwijs/MBO

Taaltoets

Voor de uitvoering van vele beroepen, zoals bijvoorbeeld peuterleidster, maar ook voor het mogen volgen van een studie, wordt vaak verplicht gesteld de taaltoets voldoende te kunnen maken op het vereiste niveau.

Voor taal zijn er vier fundamentele niveaus beschreven. De niveaus geven een opklimmende moeilijkheidsgraad in basiskennis en -vaardigheden aan. Elk fundamenteel niveau omvat het voorgaande niveau. En bij het behalen van een fundamenteel niveau kan het volgende niveau gezien worden als een streefniveau.

De niveaubeschrijvingen voor de referentieniveaus van het domein taal zijn:

  1. Mondelinge taalvaardigheid, met de drie subdomeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
  2. Leesvaardigheid, met de twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten.
  3. Schrijfvaardigheid. Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten.
  4. Begrippenlijst en taalverzorging. In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en docenten nodig hebben om over taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst staan van een verzorgde schriftelijke taalproductie.