Het begeleidingstraject

Stap 1: Aanmelding

Bij het aanmelden van een leerling wordt altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek  is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen en een beeld te krijgen van de problematiek. Dit gebeurt meestal telefonisch.  In dit gesprek wordt bepaald of de leerling door RT Praktijk Rotterdam kan worden geholpen.

Stap 2: Onderzoek

Na het intakegesprek en, indien mogelijk, na ontvangst van de gegevens van het Leerling Volg Systeem (LVS) van school, volgt meestal een aanvullend didactisch onderzoek. In dit onderzoek zullen verschillende testen worden afgenomen die het probleem, maar ook de mogelijkheden, verduidelijken.  De leerling, ouders en leerkracht geven hun verwachtingen en doelen aan. Na afname van het onderzoek volgt een verslag. Dit wordt met de ouders, leerkracht en/of leerling besproken.

Stap 3: Behandelplan

In bovengenoemd verslag zal een voorstel worden gedaan voor een behandelplan. In dit behandelplan wordt de beginsituatie van de leerling omschreven, naar welke doelen gestreefd zal worden en op welke manier dit uitgevoerd zal worden. Een behandelplan wordt meestal voor een periode van 12 weken opgesteld.

Stap 4a: Begeleiding

Na het opstellen en goedkeuren van het behandelplan kunnen de individuele begeleidingssessies worden gestart. De planning wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld (de sessies kunnen zowel onder als na schooltijd plaatsvinden). Leerproblemen en –stoornissen gaan vaak samen met onzekerheid, faalangst en problemen in werkhouding. Natuurlijk zal hier in de begeleiding veel aandacht voor zijn. Naast hulp in de praktijk, krijgt het kind (in overleg) meestal ook huiswerk mee om thuis verder mee te oefenen. Soms schriftelijk, soms mondeling (samen met een oefenpartner) of op de computer.

Stap 4b: Begeleiding door u zelf

Met de door ons verstrekte materialen en aanwijzingen gaat u zelf met uw kind aan de slag. Ga hierbij uit van 4 lessen per week van 15 tot 30 minuten per les. Belangrijk is  hierbij dat zowel het kind als u hier positief tegenover staan. Veel complimenten en beloningssystemen vergroten het plezier. Ook hier geven wij advies in.

Stap 5: Toetsing en evaluatie

Na twaalf sessies wordt het resultaat van de begeleiding geëvalueerd. Deze evaluatie zal samengaan met het afnemen/herhalen van één of meerdere testen.

Naar aanleiding van deze evaluatie wordt bepaald of het behandelplan op dezelfde wijze wordt voortgezet, aangepast of gestopt. Na zes maanden zou de achterstand verkleind moeten zijn. Is dit niet het geval, dan is er wellicht sprake  van bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of sociaal-emotionele problemen. Wij hebben nauwe contacten met diverse bureaus waar specialistisch onderzoek plaats kan vinden. In afwachting van het onderzoek, kan de hulp al dan niet stopgezet of onderbroken worden.